AİDAT VE MUHASEBE HİZMETLERİ

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca  site bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması.  Tüm gelir ve  giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi. Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların hukuk birimine havale edilmesi.  Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi. Personel maaşlarının ödenmesi. Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi. Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması. Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması. Dönem sonlarında  yıllık faaliyet raporları ve mali raporların Genel Kurul’a sunulması.

Detaylar;

Aidat Takip ve Muhasebe hizmetleri  ,634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir.  Genel Kurulda kabul edilmişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

İşletme bütçesinin hazırlanması,

Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması, Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,Ortak mahal elektrik, su , doğalgaz aboneliklerinin yapılması , Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması , Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi , Personel maaşlarının ödenmesi , Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi , Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması , Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ,  Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması , Her ayın sonunda mali raporların Yönetim Kuruluna sunulması Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması vb. hizmetler.

Apartman aidat hesaplamalarında dikkat edilecek konu; aidatların ikiye bölünmesidir. Apartman yönetimi, site yönetimi ve bina yönetimi  aidat hesaplama sırasında bu husus dikkate almalıdır. Birincisi, kat maliklerinin ödemesi gereken kısım ve daireyi kullanan(kiracının) ödemek zorunda olduğu kira bedelinin dışında apartmanın hizmetlerinin devamlılığı için gerekli olan meblağdır. Bina, site ve apartmanlardaki aidatlar yıllık işletme projesinde belirtilir ve kat maliklerinin onayına sunulur. Kat maliklerince kabul edilen aidatlar karar defterine yazılır ve kat malikleri tarafından onaylanır.

Binalarda, apartman ve sitelerde aidatların zamanında ödenmesi hayati önemi haiz konudur. Aidatların zamanında ödenmemesinin verilen hizmeti aksatacağı unutulmamalıdır. Diğer bir husus ise aidatın zamanında ödenmemesi durumunda yönetim tarafından icra takibinin yapılacağı kanun hükmüdür. Apartman aidat hesaplamalarında Kat Mülkiyet Kanunu ilgili maddesi;Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

KMK gereği; gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.  Giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır